วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การใช้ There is และ There are

              There is / There are บางที่เราก็เขียนย่อๆ ว่า There’s หรือ There’re

There is an apple on the table.
There are some apples on the table.
จากการที่เรารู้มาว่า Verb to be ประกอบไปด้วย is/am/are  was/were  been
ดังนั้น รูปแบบอื่นๆ ของ there is/there are เช่น there was/ there were/ there has been/ there have been ล้วนแปลว่า มี
o    There were five people at my house yesterday. (มี ความหมายในอดีต)
o    There have been so many people in the shop since this morning. (มี ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน)
o    There will be a party at John’s house next month. (มี ในอนาคต)
o    There will be no force (จะไม่มีการใช้กำลัง)


ส่วนใหญ่นักเรียนมักจะใช้ Has หรือ Have ที่แปลว่า มี ซึ่งมักจะใช้กันผิด
o    Have a lot of food on the table.
o    It has a lot of food on the table.
o    There have a lot of food on the table.
o    There is a lot of food on the table.

There is / There are มีความหมายว่า "มี" ใช้เมื่อต้องการจะบอกว่า "มีอะไรอยู่ที่ไหน" เช่น

 How many books are there on the table? (มีหนังสืออยู่บนโต๊ะกี่เล่ม)
There is a book on the table. (มีหนังสืออยู่บนโต๊ะ 1 เล่ม)
How many apples are there in the basket? (มีแอ๊ปเปิ้ลอยู่ในตะกร้ากี่ผล)
There is an apple in the basket. (มีแอ๊ปเปิ้ลอยู่ในตะกร้า 1 ผล)
How many pens are there under the chair? (มีปากกาอยู่ใต้เก้าอี้กี่ด้าม)
There are two pens under the chair. (มีปากกาอยู่ใต้เก้าอี้ 2 ด้าม)
จากประโยคตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า There is / There are ใช้แตกต่างกัน ดังนี้

1. There is ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ หรือคำนามนับไม่ได้ เช่น 
There is a book on the table. (มีหนังสืออยู่บนโต๊ะ 1 เล่ม)
There is an apple in the basket. (มีแอ๊ปเปิ้ลอยู่ในตะกร้า 1 ผล)
There is water in the glass. (มีน้ำอยู่ในแก้ว)

2. There are ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์ เช่น 
There are two pens on the chair. (มีปากกาอยู่บนเก้าอี้ 2 ด้าม)
There are eight cats in the room. (มีแมวอยู่ในห้อง 8 ตัว)
There are dogs under the tree. (มีสุนัขอยู่ใต้ต้นไม้หลายตัว) มีความหมายว่า "มี" ใช้เมื่อต้องการจะบอกว่า "มีอะไรอยู่ที่ไหน" เช่น
How many books are there on the table? (มีหนังสืออยู่บนโต๊ะกี่เล่ม)
There is a book on the table. (มีหนังสืออยู่บนโต๊ะ 1 เล่ม)
How many apples are there in the basket? (มีแอ๊ปเปิ้ลอยู่ในตะกร้ากี่ผล)
There is an apple in the basket. (มีแอ๊ปเปิ้ลอยู่ในตะกร้า 1 ผล)
How many pens are there under the chair? (มีปากกาอยู่ใต้เก้าอี้กี่ด้าม)
There are two pens under the chair. (มีปากกาอยู่ใต้เก้าอี้ 2 ด้าม)

จากประโยคตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า There is / There are ใช้แตกต่างกัน ดังนี้

1. There is ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ หรือคำนามนับไม่ได้ เช่น 
There is a book on the table. (มีหนังสืออยู่บนโต๊ะ 1 เล่ม)
There is an apple in the basket. (มีแอ๊ปเปิ้ลอยู่ในตะกร้า 1 ผล)
There is water in the glass. (มีน้ำอยู่ในแก้ว)

2. There are ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์ เช่น 
There are two pens on the chair. (มีปากกาอยู่บนเก้าอี้ 2 ด้าม)
There are eight cats in the room. (มีแมวอยู่ในห้อง 8 ตัว)
There are dogs under the tree. (มีสุนัขอยู่ใต้ต้นไม้หลายตัว)
ถ้าจะแบ่งเป็นแบบต่างๆ  นะคะ

บอกเล่า (Statements)
o    There’s a bird in my garden.
o    There are books on the desk.

ปฏิเสธ (Negatives)
o    There isn’t a phone in my bedroom.
o    There aren’t any restaurants here.

คำถาม (Questions)
o    Is there a restaurant here?
o    Yes, there is. / No, there isn’t